1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony aniaberg.pl jest Anna Bielecka świadcząca usługi pod nazwą Anna Berg - Fotografia emocjonalna.

2. Z administratorem można skontaktować się mailowo pod adresem ania@aniaberg.pl lub korzystając z formularza na stronie: https://aniaberg.pl/napisz-do-mnie.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji z usługobiorcami.

4. Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  Ochronie Danych Osobowych (RODO).

5. W celu wskazanym w pkt. 3 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon.

6. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie. Sprzeciw można zgłosić drogą elektroniczną wysyłając stosowną informację na adres ania@aniaberg.pl.

8. Administrator zabezpiecza dane przed kradzieżą lub utratą, korzystając ze znanych mu technik zabezpieczeń.

Copyright 2020 // Proudly created by @aniaberg.pl